ข้อมูลทั่วไป

 

ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน

                บ้านดง แต่เดิมเป็นหมู่บ้านชื่ออะไรไม่แน่ชัด เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว มีนักล่าหาของป่ามาพบซากพระอุโบสถ วิหาร พระพุทธรูป บ่อน้ำโบราณ ต้นโพธิ์ใหญ่ ฯลฯ และมีปริศนาธรรมว่า “บ้านดงหนองอ้อ” มีต้นสมอสองต้น ไก่น้อยสองตัว ไม่มีผัว ไม่มีลูก ใครทายถูกให้ไปเอาที่ต้นจำปา ต่อมาเรียกบริเวณบ้านนี้ว่า “บ้านดง” จนถึงปัจจุบัน    

ที่ตั้งของหมู่บ้าน

           ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  บ้านเรียงกระดก  หมู่ที่ ๗ ตำบลคุยม่วง

           ทิศใต้   ติดต่อกับ  บ้านเกาะกลางนา  หมู่ที่ ๓  ตำบลคุยม่วง

           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  บ้านนางพญา  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลคุยม่วง

           ทิศตะวันตก  ติดต่อกับ  บ้านทุ่งสาวน้อย  หมู่ที่  ๘  ตำบลคุยม่วง

จำนวนพื้นที่ของหมู่บ้าน                       

               จำนวนพื้นที่ทั้งหมด     ๘๔๖   ไร่     แยกเป็น     พื้นที่ทำนา       ๔๗๖    ไร่      พื้นที่สาธารณะ     ๑๕๐    ไร่       พื้นที่อยู่อาศัย     ๒๒๐    ไร่

ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน

                บ้านดง  หมู่ที่  ๔   มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น ทำนา พืชไร่ เช่น ถั่วเหลือง ข้าวโพด  อ้อย  อาชีพเสริมสามารถทำการประมง  เลี้ยงสัตว์ได้ สภาพภูมิอากาศฝนตกตามฤดูกาล  มี  ๓  ฤดู  คือ  ฤดูร้อน  ฤดูหนาว  และฤดูฝน  การคมนาคมสะดวกมีถนนลายหลักเป็นถนนลาดยางตลอดสาย และเป็นเส้นทางไปจังหวัดสุโขทัย        

การคมนาคม

            บ้านดง หมู่ที่ ๔ ตำบลคุยม่วง  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ทางทิศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบางระกำ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางระกำไปตามทางหลวงหมายเลข 1293  สายบางระกำ – สุโขทัย   เป็นระยะทางประมาณ  ๒๒  กิโลเมตร

การโทรคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค

            บ้านดง หมู่ที่ ๔ ตำบลคุยม่วง มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน ๑  แห่ง มีประปา  ๒  แห่ง     บ่อน้ำตื้น ๑  บ่อ

จำนวนประชากร/จำนวนครัวเรือน

       จำนวนประชากรทั้งหมด     ๔๔๘     คน       แยกเป็นเพศชาย  ๒๑๖  คน  และเพศหญิง ๒๓๒   คน     จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   ๑๔๑   ครัวเรือน

      รายได้เฉลี่ยประชากร ๕๙,๓๖๓  บาทต่อคนต่อปี      (ที่มา จากข้อมูล  จปฐ. ปี ๒๕๕๔ )

สภาพทางสังคม

ชาวบ้านดง   นับถือศาสนาพุทธ ใช้ภาษาพูดเป็นภาษาถิ่นของพื้นที่  เนื่องจาก เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแบบเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เชื่อฟังและเคารพผู้นำหมู่บ้านประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องส่วนรวม  การดำรงชีวิตของประชากร ยึดอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ทำนาเป็นส่วนใหญ่ พึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการทำนา และใช้น้ำจากคลองสาธารณประโยชน์ และขุดเจาะบ่อบาดาล เป็นบางส่วน วัฒนธรรมประเพณีนิยมจัดพิธีงานบวชพระ งานแต่งงาน เทศกาลเข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น

 

ด้านการปกครอง  

                แบ่งการปกครองออกเป็นคุ้ม  จำนวน  ๖   คุ้ม

               ผู้ใหญ่บ้าน       ชื่อ  นายวันดี     อินพรม      หมายเลขโทรศัพท์  ๐๘๒-๔๐๒๒๗๗๙

               ผู้ช่วยใหญ่บ้าน   ชื่อ  นายลมูล   ชื่นบางบ้า  และ   นายพงศกร     เกิดปั้น   

               สมาชิก  อบต.    ชื่อ  นายประเทือง    จันทร์หอม   และ   นายภาคภูมิ    ทับเคลือบ   

สภาพเศรษฐกิจ

                  ด้านอาชีพ     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ  เกษตรกรรม  คือ การทำนา  อาชีพรอง คือการทำไร่ ได้แก่ ถั่วเหลือง  ข้าวโพด   อาชีพเสริม การทำประมง  เลี้ยงสัตว์  อัตราการจ้างแรงงานในหมู่บ้านวันละ  ๑๘๐   บาท  ประชากรมีรายได้เฉลี่ย ๕๙,๓๖๓   บาท/คน/ปี   

การประกอบอาชีพ

                          อาชีพหลักของประชาชนบ้านดง    คือทำนา  รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงหมู   เลี้ยงวัว    เมื่อนำข้อมูลการประกอบอาชีพจากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี  ๒๕๕๔ โดยนับเฉพาะผู้ที่มีอายุ  ตั้งแต่ ๑๘  – ๖๐ ปี ขึ้นไป ไม่นับนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๒๘๒   คน  ปรากฏว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  ๑๔๘   คน( ๕๒.๔๘%) รองลงมา คือ รับจ้าง  ๑๑๔   คน(๔๐.๔๒ %)  ค้าขาย  ๑๖   คน (๕.๖๗%)  เลี้ยงสัตว์  ๔   คน(๑.๔๓%) ตามลำดับ

ข้อมูลรายได้

                          จากการสำรวจข้อมูล  จปฐ. ปี ๒๕๕๔  พบว่า บ้านดง   หมู่ที่  ๔   มีรายได้รวมทั้งสิ้น หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม (GrossVillageProduct : GVP) จำนวน  ๒๖,๕๙๔,๖๖๘  โดยที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ ๓ ลำดับแรก ได้แก่ รายได้จากการปลูกพืช ๑๒,๑๖๗,๖๑๘  คิดเป็น ๔๕.๗๕ % รายได้จากเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน ๗,๓๔๔,๔๘๐ คิดเป็น ๒๗.๖๒ %  และ รายได้จากการค้าขาย ๒,๖๔๙,๕๐๐ คิดเป็น  ๙.๙๖ %

 ข้อมูลรายจ่าย

        จากข้อมูลการสำรวจและประมวลผล จปฐ.ปี  ๒๕๕๔  บ้านดง  หมู่ที่ ๔   มีรายจ่ายทั้งหมด  ๑๒,๒๖๔,๒๑๑  บาท ซึ่งหมายถึงในแต่ละครัวเรือนจะมีรายจ่ายเฉลี่ยปีละ ๘๖,๙๘๐  บาท   หรือเมื่อนำมาเฉลี่ยเป็นรายคนแล้วปรากฏว่าในแต่ละคนจะมีรายจ่ายเฉลี่ยคนละ  ๒๗,๓๗๕ บาทต่อปี  โดยรายจ่ายในภาพรวมของหมู่บ้าน แยกเป็น ค่าใช้จ่ายในการอุปโภคบริโภคเป็นเงิน ๗,๒๑๒,๘๑๑ บาทคิดเป็น ๕๘.๘๑ %  ค่าใช้จ่ายด้านต้นทุนเพื่อการผลิต  เป็นเงิน ๕,๐๕๑,๔๐๐ บาท คิดเป็น ๔๑.๑๙ %

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น

          ผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านดง  หมู่ที่ ๔ ตำบลคุยม่วง   มีกลุ่มที่ไปลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน ไว้  จำนวน  ๒  กลุ่ม ได้แก่

            ๑.. กลุ่ม  วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ    จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๔๘   สมาชิก  ๑๑   คน    เงินกองทุน  ๓๐๐,๐๐๐  บาท  ประธานกลุ่ม  ชื่อ  นายประจวบ    ปิ่นประยูร     บ้านเลขที่     ๓๕๔

หมู่   ๔  ตำบลคุยม่วง  โทรศัพท์ ๐๘๗-๖๕๖๔๘๑๐

             ๒. กลุ่ม  วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ   จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๖  สมาชิก ๒๕   คน เงินกองทุน ๑๐๐,๐๐๐   บาท  ประธานกลุ่ม  ชื่อ   นางนกแก้ว    ตีติ     บ้านเลขที่  ๒๐    หมู่ที่  ๔ 

ตำบลคุยม่วง   โทรศัพท์  ๐๘๕-๐๕๐๙๕๔๒ 

ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีที่สำคัญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

        งานประจำปี วัดบ้านดงหนองอ้อ  งานบวช  งานแต่งงาน  ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีลอยกระทง  และพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ

สถานบริการในหมู่บ้าน  

  ๑.  โรงเรียน วัดบ้านดง   ระดับชั้นสูงสุดประถมศึกษาปีที่  ๖    จำนวน  นักเรียน  ๓๓๕   คน         จำนวนครู  ๑๘   คน

  ๒.   วัดดงหนองอ้อ  มีพระจำนวน   ๑๔   รูป เจ้าอาวาส  พระครูพรมกิจโกศล

  ๓.   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  ๑   แห่ง   หัวหน้าสถานีอนามัยชื่อ  นางสาลี่   ทองทัด  

  ๔.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       จำนวน  ๑    แห่ง      จำนวนเด็ก     ๓๖    คน       

   ๕.   ศาลาประชาคม  ๑  แห่ง  (ตั้งอยู่บริเวณบึงบ้านดง)  

   ๖.   ศูนย์วัฒนธรรมตำบล  ๑    แห่ง (ตั้งอยู่บริเวณบึงบ้านดง) 

   ๗.   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำหมู่บ้าน/ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  ๑  แห่ง

   ๘.   สนามกีฬา/ลานกีฬา    ๑   แห่ง  บริเวณสนามโรงเรียนบ้านดง

   ๙.   สวนสาธารณะในหมู่บ้าน    ๑    แห่ง รอบบริเวณบึงบ้านดง

แหล่งท่องเที่ยว / อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน

        บ้านดง   มีวัดบ้านดงหนองอ้อ เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ และยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีโรงเรียนวัดบ้านดง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนถึงชั้นมัธยมต้น  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเด็กในหมู่บ้านตำบล    อยู่ติดถนนสายหลักของหมู่บ้าน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  เด็กและเยาวชนมาเล่นกีฬาในสนามกีฬาของโรงเรียน มีบึงบ้านดง เป็นบึงสาธารณะขนาดใหญ่ ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่จัดกิจกรรมของตำบล ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง  การแข่งเรือน   การแข่งรถมอเตอร์ไซต์   มีศูนย์วัฒนธรรมระดับตำบล  ศาลาประชาคมขนาดใหญ่   กลุ่มผู้สูงอายุจะทำหัตถกรรมในครัวเรือนคือ การจักสานไม้ไผ่ เป็นตะข้อง  กระจาด ฯลฯ  เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีกลุ่มดอกไม้ดอกไม้ประดับ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  กลุ่มสตรีทำการม้วนกล้วยเพื่อส่งเป็นวัตถุดิบไปตำบลหนองตูม   อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยเพื่อทำการแปรรูป

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: