ข้อมูลทั่วไป

??????????20140321_135258DSCN1063

ประวัติของหมู่บ้าน

             บ้านดง แต่เดิมเป็นหมู่บ้านชื่ออะไรไม่แน่ชัด เมื่อประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว มีนักล่าหาของป่ามาพบซากพระอุโบสถ วิหาร พระพุทธรูป บ่อน้ำโบราณ ต้นโพธิ์ใหญ่ ฯลฯ และมีปริศนาธรรมว่า “บ้านดงหนองอ้อ” มีต้นสมอสองต้น ไก่น้อยสองตัว ไม่มีผัว ไม่มีลูก ใครทายถูกให้ไปเอาที่ต้นจำปา ต่อมาเรียกบริเวณบ้านนี้ว่า “บ้านดง” จนถึงปัจจุบัน    

ที่ตั้งของหมู่บ้าน

           ทิศเหนือ     ติดต่อกับ  บ้านเรียงกระดก  หมู่    7   ตำบลคุยม่วง
           ทิศใต้         ติดต่อกับ  บ้านเกาะกลางนา  หมู่ที่   3    ตำบลคุยม่วง
           ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ  บ้านนางพญา  หมู่ที่   9   ตำบลคุยม่วง
           ทิศตะวันตก    ติดต่อกับ  บ้านทุ่งสาวน้อย  หมู่ที่   8  ตำบลคุยม่วง

จำนวนพื้นที่ของหมู่บ้าน                       

               จำนวนพื้นที่ทั้งหมด     846  ไร่     แยกเป็น     พื้นที่ทำนา       476    ไร่
พื้นที่สาธารณะ     150    ไร่       พื้นที่อยู่อาศัย     220   ไร่

ลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้าน

บ้านดง  หมู่ที่  4   มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร เช่น ทำนา พืชไร่ เช่น
ถั่วเหลือง ข้าวโพด  อ้อย  อาชีพเสริมสามารถทำการประมง  เลี้ยงสัตว์ได้ สภาพภูมิอากาศฝนตกตามฤดูกาล    การคมนาคมสะดวกมีถนนลายหลักเป็นถนนลาดยางตลอดสาย และเป็นเส้นทางไปอำเภอหนองตูม จังหวัดสุโขทัย        

การคมนาคม
            บ้านดง หมู่ที่ 4  ตำบลคุยม่วง  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่ทางทิศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอบางระกำ  อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอบางระกำไปตามทางหลวงหมายเลข 1293  สายบางระกำ – สุโขทัย   เป็นระยะทางประมาณ  22  กิโลเมตร

การโทรคมนาคมและระบบสาธารณูปโภค
            บ้านดง หมู่ที่ 4   ตำบลคุยม่วง มีบริการโทรศัพท์สาธารณะ  จำนวน 1    แห่ง
มีประปา  2   แห่ง     บ่อน้ำตื้น  1   บ่อ

จำนวนประชากร/จำนวนครัวเรือน
             จำนวนประชากรทั้งหมด     414    คน    แยกเป็นเพศชาย  195  คน  และเพศหญิง
219  คน     จำนวนครัวเรือนทั้งหมด   144   ครัวเรือน  รายได้เฉลี่ยประชากร    76,210  บาท
ต่อคนต่อปี  (ที่มา จากข้อมูล  จปฐ. ปี 2557 )

สภาพทางสังคม
ศาสนา  ชาวบ้านดง   นับถือศาสนาพุทธ
สภาพสังคม     ใช้ภาษาพูดเป็นภาษาถิ่นของพื้นที่  เนื่องจาก เป็นสังคมที่อยู่ร่วมกันแบบเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  เชื่อฟังและเคารพผู้นำหมู่บ้านประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อ
เรื่องส่วนรวม  การดำรงชีวิตของประชากร ยึดอาชีพหลักคือ เกษตรกรรม ทำนาเป็นส่วนใหญ่ พึ่งพาอาศัยธรรมชาติในการทำนา และใช้น้ำจากคลองสาธารณประโยชน์ และขุดเจาะบ่อบาดาล เป็น
บางส่วน วัฒนธรรมประเพณีนิยมจัดพิธีงานบวชพระ งานแต่งงาน เทศกาลเข้าพรรษา ออกพรรษา เป็นต้น

    

ผู้นำในชุมชน
แบ่งการปกครองออกเป็นคุ้ม  จำนวน  4   คุ้ม
ผู้ใหญ่บ้าน                      นายวันดี     อินพรม      หมายเลขโทรศัพท์  082-4022779

ผู้ช่วยใหญ่บ้าน                1. นายลมูล   ชื่นบางบ้า   หมายเลขโทรศัพท์  
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน              2. นายพงศกร     เกิดปั้น   หมายเลขโทรศัพท์  094-7347580
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน(ผรส.)    3. นายอุเทน    บัวแย้ม  หมายเลขโทรศัพท์  083-6208303
สมาชิก  อบต.                1. นางวิเชียร    บัวแย้ม  หมายเลขโทรศัพท์  086-9267881
สมาชิก อบต.                 2. นายภาคภูมิ    ทับเคลือบ  หมายเลขโทรศัพท์  089-6317943

สภาพเศรษฐกิจ
                  ด้านอาชีพ     ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลัก คือ  เกษตรกรรม  คือ การทำนา  อาชีพรอง คือการทำไร่ ได้แก่ ถั่วเหลือง  ข้าวโพด   อาชีพเสริม การทำประมง  เลี้ยงสัตว์  อัตราการจ้างแรงงานในหมู่บ้านวันละ  200-250   บาท  ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 76,210    บาท/คน/ปี   

การประกอบอาชีพ
                    อาชีพหลักของประชาชนบ้านดง    คือทำนา  รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไป  ค้าขาย  อาชีพเสริม ได้แก่ การเลี้ยงหมู   เลี้ยงวัว    เมื่อนำข้อมูลการประกอบอาชีพจากการสำรวจข้อมูล จปฐ. ปี  2557  โดยนับเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18-60  ปี ขึ้นไป ไม่นับนักเรียนนักศึกษา จำนวน 253   คน  ปรากฏว่าส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา  147  คน( 35.51%) รองลงมา คือ รับจ้าง  101  คน(24.40 %)  ค้าขาย  15   คน (3.62 %)  ตามลำดับ

ข้อมูลรายได้
                     จากการสำรวจข้อมูล  จปฐ. ปี 2557  พบว่า บ้านดง   หมู่ที่  4  มีรายได้รวมทั้งสิ้น หรือผลิตภัณฑ์มวลรวม (GrossVillageProduct : GVP) จำนวน  31,550,925 โดยที่มาของรายได้ส่วนใหญ่ ๓ ลำดับแรก ได้แก่ รายได้จากอาชีพหลัก  23,862,800  คิดเป็น 76 % รายได้จาก
อาชีพรอง 4,595,775 คิดเป็น 14 %  และ รายได้อื่น ๆ 2,509,600  คิดเป็น  8 %

 ข้อมูลรายจ่าย
                       จากข้อมูลการสำรวจและประมวลผล จปฐ.ปี  2557  บ้านดง  หมู่ที่ 4   มีรายจ่ายทั้งหมด  23,359,922  บาท ซึ่งหมายถึงในแต่ละครัวเรือนจะมีรายจ่ายเฉลี่ยปีละ 162,222  บาท   หรือเมื่อนำมาเฉลี่ยเป็นรายคนแล้วปรากฏว่าในแต่ละคนจะมีรายจ่ายเฉลี่ยคนละ  56,524 บาทต่อปี  โดยรายจ่ายในภาพรวมของหมู่บ้าน แยกเป็น ค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนการผลิต  เป็นเงิน 8,701,240 บาทคิดเป็น 37 %  ค่าใช้จ่ายที่จำเป็น  เป็นเงิน 9,760,480 บาท คิดเป็น 42 % ค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น  2,549,492  บาทคิดเป็น 11 %  ค่าใช้จ่ายชำระหนี้สิน  2,348,710  บาทคิดเป็น 10 % 

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น
        ผลิตภัณฑ์ชุมชนของบ้านดง  หมู่ที่ 4   ตำบลคุยม่วง   มีกลุ่มที่ไปลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ชุมชน ไว้  จำนวน  2  กลุ่ม ได้แก่
1. กลุ่ม  วิสาหกิจชุมชนไม้ดอกไม้ประดับ    จัดตั้งเมื่อ พ.ศ. 2548   สมาชิก  13   คน    เงินกองทุน  25,000  บาท  ประธานกลุ่ม  ชื่อ  นายประจวบ    ปิ่นประยูร     บ้านเลขที่     354
หมู่   4  ตำบลคุยม่วง  โทรศัพท์ 087-6564810

2. กลุ่ม  วิสาหกิจชุมชนปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพ   จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2546  สมาชิก 23  คน เงินกองทุน 30,000  บาท  ประธานกลุ่ม  ชื่อ   นางนกแก้ว    ตีติ   บ้านเลขที่  20    หมู่ที่  4    ตำบลคุยม่วง   โทรศัพท์  086-9380524

ศิลปวัฒนธรรม/ประเพณีที่สำคัญ/ภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานประจำปี วัดบ้านดงหนองอ้อ  งานบวช  งานแต่งงาน  ประเพณีสงกรานต์   ประเพณีลอยกระทง  และพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ

สถานบริการในหมู่บ้าน 
1.   โรงเรียน วัดบ้านดง   ระดับชั้นสูงสุดมัธยมศึกษาปีที่  3    จำนวน  นักเรียน  335   คน  
จำนวนครู  18   คน
2.   วัดดงหนองอ้อ  มีพระจำนวน   14   รูป เจ้าอาวาส  พระครูพรมกิจโกศล
3.   โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน  1   แห่ง   หัวหน้าสถานีอนามัยชื่อ  นางสาลี่   ทองทัด
4.   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก       จำนวน  1    แห่ง      จำนวนเด็ก     90    คน
5.   ศาลาอเนกประสงค์  1  แห่ง  (ตั้งอยู่บริเวณบึงบ้านดง)
6.   ศูนย์วัฒนธรรมตำบล  1    แห่ง (ตั้งอยู่บริเวณบึงบ้านดง/ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
7.   ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจำหมู่บ้าน/ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง  1 แห่ง
8.   สนามกีฬา/ลานกีฬา    1  แห่ง  บริเวณสนามโรงเรียนบ้านดง
9.   สวนสาธารณะในหมู่บ้าน    1   แห่ง รอบบริเวณบึงบ้านดง

แหล่งท่องเที่ยว / อัตลักษณ์ของหมู่บ้าน
                บ้านดง   มีวัดบ้านดงหนองอ้อ เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจ และยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีโรงเรียนวัดบ้านดง ซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาส เปิดสอนถึงชั้นมัธยมต้น  เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเด็กในหมู่บ้านตำบล    อยู่ติดถนนสายหลักของหมู่บ้าน สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  เด็กและเยาวชนมาเล่นกีฬาในสนามกีฬาของโรงเรียน มีบึงบ้านดง เป็นบึงสาธารณะขนาดใหญ่ ใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ สถานที่จัดกิจกรรมของตำบล ได้แก่ ประเพณีลอยกระทง  การแข่งเรือน   การแข่งรถมอเตอร์ไซต์   มีศูนย์วัฒนธรรมระดับตำบล  ศาลาประชาคมขนาดใหญ่   กลุ่มผู้สูงอายุจะทำหัตถกรรมในครัวเรือนคือ การจักสานไม้ไผ่ เป็นตะข้อง  กระจาด ฯลฯ  เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้าน  มีกลุ่มดอกไม้ดอกไม้ประดับ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ได้  กลุ่มสตรีทำการม้วนกล้วยเพื่อส่งเป็นวัตถุดิบไปตำบลหนองตูม   อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัยเพื่อทำการแปรรูป

 

รูป v.1รูป v.3รูป v.2??????????ทุ่งนาพี่นกแก้ว1ไม้ประดับ2

 

Advertisements